» O Nas
» Wydarzenia
English version

W ramach sieci naukowej LFPPI działa 29 zespołów z 11 uniwersytetów 4 politechnik i 3 instytutów PAN w tym z wszystkich kluczowych polskich ośrodków naukowych. Tematyka badawcza Sieci koncentruje się na zagadnieniach związanych z fizycznymi podstawami przetwarzania informacji ze szczególnym uwzględnieniem jej aspektów kwantowych, inżynierią atomów i światła oraz teoretycznymi aspektami technologii kwantowych.

Koniec XX i początek XXI wieku przyniósł gwałtowny rozwój badań nad wykorzystaniem zjawisk kwantowych do przetwarzania i przesyłania informacji, budowy nowych typów układów pomiarowych i detektorów. W technologicznych zastosowaniach zjawisk kwantowych nastąpił jakościowy skok. O ile bowiem dotychczas używano je do wzmacniania i sterowania zjawiskami klasycznymi (przykładami są tutaj tranzystor i laser), o tyle obecne propozycje zastosowań nie mają żadnych analogii klasycznych - przesyłanie i przetwarzanie informacji ma charakter czysto kwantowy.

Potencjał naukowy fizyki polskiej w omawianych dziedzinach, powstały między innymi dzięki integracji i korelacji badań w ramach sieci LFPPI i dorównujący poziomowi światowemu, pozwala na włączenie się do światowego wyścigu technologicznego w tym obszarze z dużymi szansami na sukces. Dotychczasowe osiągnięcia naukowe zespołów tworzących Sieć, wyrażające się ważnymi publikacjami w najlepszych czasopismach naukowych na świecie oraz współpracą z wiodącymi ośrodkami, również eksperymentalnymi, sytuują je bardzo wysoko w światowym rankingu. Chcemy wzmocnić i rozwijać ten potencjał poprzez podejmowanie i kontynuację wspólnych przedsięwzięć badawczych, koordynację wszystkich planów i projektów oraz bieżącą wymianę informacji między zespołami Sieci. Planujemy zintensyfikowanie wymiany naukowej poprzez wzajemne wizyty naukowe oraz organizację warsztatów, seminariów i konferencji. Warto podkreślić, że Sieć LFPPI była współinicjatorem powstania Krajowego Centrum Informatyki Kwantowej przy Uniwersytecie Gdańskim (KCIK), a zespoły wchodzące w jej skład wykonywały w latach 2003-2007 projekt zamawiany przez MNiSW "Informatyka i Inżynieria Kwantowa" (PBZ-MIN-008/P03/2003). Sieć LFPPI była również wśród inicjatorów konsorcjum "Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych"(NLTK).

Przyjęta struktura Sieci - podział na węzły tematyczne zapewnia jednorodność w zakresie tematyki szczegółowej, a jednocześnie pozwala na koordynację i integrację badań. Dodatkową wartością funkcjonowania Sieci jest przygotowanie i szkolenie fachowej kadry młodych naukowców w dziedzinie, która wkrótce zrewolucjonizuje podstawy technologiczne przetwarzania informacji i dziedzin pokrewnych. Brak znakomicie wyszkolonej kadry naukowej i inżynierskiej może być, jak wskazuje doświadczenie, jedną z głównych przyczyn technologicznego zacofania.